Jump to content

oZoneCapHill

Members
 • Posts

  12
 • Joined

 • Last visited

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Capital Hill
 • Interests
  Goverment

oZoneCapHill's Achievements

Member

Member (2/6)

0

Reputation

 1. https://www.spamcop.net/sc?id=z6881540168ze2f0651b2df72e1b1f601cb93dded942z
 2. This new format has been fooling spamcop that the links are not present, but clearly appear when being displayed; ================================================================= Received: from CY8PR11MB7798.namprd11.prod.outlook.com (2603:10b6:930:77::20) by SJ2PR11MB8298.namprd11.prod.outlook.com with HTTPS; Fri, 12 Jan 2024 23:00:31 +0000 Received: from FR3P281CA0111.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM (2603:10a6:d10:a3::14) by CY8PR11MB7798.namprd11.prod.outlook.com (2603:10b6:930:77::20) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7181.18; Fri, 12 Jan 2024 23:00:29 +0000 Received: from VI1EUR04FT006.eop-eur04.prod.protection.outlook.com (2603:10a6:d10:a3:cafe::e0) by FR3P281CA0111.outlook.office365.com (2603:10a6:d10:a3::14) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7202.13 via Frontend Transport; Fri, 12 Jan 2024 23:00:29 +0000 Authentication-Results: spf=none (sender IP is xxx.xxx.xxx.xx) smtp.mailfrom=UeOVwLtqwIOSKQJDIFUspk.com; dkim=none (message not signed) header.d=none;dmarc=none action=none header.from=UeOVwLtqwIOSKQJDIFUspk.com;compauth=fail reason=001 Received-SPF: None (protection.outlook.com: UeOVwLtqwIOSKQJDIFUspk.com does not designate permitted sender hosts) Received: from nhjksbvcxsderaqwcgnxvrelolkiuj.com (xxx.xxx.xxx.xxx) by VI1EUR04FT006.mail.protection.outlook.com (10.152.29.20) with Microsoft SMTP Server id 15.20.7181.21 via Frontend Transport; Fri, 12 Jan 2024 23:00:28 +0000 X-IncomingTopHeaderMarker: OriginalChecksum:B16CF9B575B33A79F813EA17D2D26810EAB311728EF5D92FF07B11AD0524354B;UpperCasedChecksum:E74CCA2C43D0176A9BF20E2B97829B9FBFE7AB27B469A492CC4951A11BC032B7;SizeAsReceived:422;Count:6 Date: Fri, 12 Jan 2024 18:00:23 -0500 To: xxxxxxxxx@hotmail.com From: =?UTF-8?B?RWxvbiBNdXNr?= <dlPeHuQJuzHrZp@UeOVwLtqwIOSKQJDIFUspk.com> Subject: =?UTF-8?B?RWxvbiBNdXNrXCdzIE5ldyBFbGVjdHJpY2l0eSBTYXZpbmcgSW52ZW50aW9uLiDigJxEbyBub3QgcGF5IHlvdXIgZWxlY3RyaWMgYmlsbCB1bnRpbCB5b3UgcmVhZCB0aGlzLuKAnA==?= List-Unsubscribe: <MaNdILznly@kvXjmP.com> Content-Type: multipart/mixed;boundary="--_=_swift-LRIFREDBTJPMYOXND_=_ X-IncomingHeaderCount: 6 Message-ID: <54ce46ae-9308-4f46-89c2-6f9fe13af051@VI1EUR04FT006.eop-eur04.prod.protection.outlook.com> Return-Path: dlPeHuQJuzHrZp@UeOVwLtqwIOSKQJDIFUspk.com X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTime: 12 Jan 2024 23:00:29.0158 (UTC) X-MS-Exchange-Organization-ExpirationStartTimeReason: OriginalSubmit X-MS-Exchange-Organization-ExpirationInterval: 1:00:00:00.0000000 X-MS-Exchange-Organization-ExpirationIntervalReason: OriginalSubmit X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 700f17e0-0140-4bf6-ced0-08dc13c2457c X-EOPAttributedMessage: 0 X-EOPTenantAttributedMessage: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa:0 X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Incoming X-MS-PublicTrafficType: Email X-MS-TrafficTypeDiagnostic: VI1EUR04FT006:EE_|CY8PR11MB7798:EE_|SJ2PR11MB8298:EE_ X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: VI1EUR04FT006.eop-eur04.prod.protection.outlook.com X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Anonymous X-MS-UserLastLogonTime: 1/12/2024 10:50:14 PM X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 700f17e0-0140-4bf6-ced0-08dc13c2457c X-MS-Exchange-EOPDirect: true X-Sender-IP: 193.187.172.72 X-SID-PRA: DLPEHUQJUZHRZP@UEOVWLTQWIOSKQJDIFUSPK.COM X-SID-Result: NONE X-MS-Exchange-Organization-PCL: 2 X-MS-Exchange-Organization-SCL: 6 X-Microsoft-Antispam: BCL:0; X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 12 Jan 2024 23:00:28.9220 (UTC) X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: 700f17e0-0140-4bf6-ced0-08dc13c2457c X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: VI1EUR04FT006.eop-eur04.prod.protection.outlook.com X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CY8PR11MB7798 X-MS-Exchange-Transport-EndToEndLatency: 00:00:02.2433845 X-MS-Exchange-Processed-By-BccFoldering: 15.20.7181.018 X-Microsoft-Antispam-Mailbox-Delivery: ucf:0;jmr:0;ex:0;psp:0;auth:0;dest:J;OFR:SpamFilterAuthJ;ENG:(5062000305)(920221119095)(90000117)(920221120095)(90005022)(91005020)(91035115)(9050020)(9100341)(944500132)(2008001134)(2008121020)(4810010)(4910033)(10005027)(9710001)(9610028)(9535003)(10155021)(9320005)(9245025)(120001);RF:JunkEmail; X-Message-Info: 6hMotsjLow/YRSMpp1Os2rhmC17FxAwsD8iZrH3luvW5AhfMa9rCpgaj+p3poyhIBmuWhtP/5UDHemKqNJ58D9O1CdfGCCxMcN+S/EkwvLwC0SB2PEEyajosMYOMtpX3bxsRzqRug4XI6eC8+9rQzHbzU+GRpmS/NNmMqbcYMChflCIdZP3AZqmImGGGMhIwcBGRPrgTWmDXrhRGD2zWow== X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0wO0Q9MjtHRD0zO1NDTD02 X-Microsoft-Antispam-Message-Info: =?utf-8?B?VHFQTlZsZUNQdlZOZVB4cFhscUdMdDlSd2xBZkxndzVLUTI4b3l0RXZhUTZj?= =?utf-8?B?OVIwZzMxOXhNVFVWcTg5ZHpnSnBETS9UMDUrN0VTWGNuenltNkc5TWEzRDR4?= =?utf-8?B?RERqTEwyNzFmbDlZWlkwOGQ2dUFLUnVrajU1S0tPcXJvcC9zS2g1U3BMN0xt?= =?utf-8?B?UllLcGgvV2p0SzU4SzFuMk5wMW04dmFsUzNsM0ZHN2ZqVHZHUXBwTStYLzlX?= =?utf-8?B?N1g1S09NWEVlS3ZUbnVZbkZPN0JoTmw3bzJsUVVkdDNDa3dodDZJVW9PYlVx?= =?utf-8?B?Q1N2U0I0Vno3aXdRSFZhME5UaVM3SEx4T3c0Y0l4eHJ5cWlwSHVvNFV1bDRT?= =?utf-8?B?aU5zWXVVdDYzVi9XQml3M0xFem5sYno5NlNnUzAvSTlNMWlPSGREb1BiSk1w?= =?utf-8?B?dXNnWjd2aEtITkRXZ2tlSSs0TGluL0FQM20zY3BKUjR3bmtUNjlrd0E0Sng4?= =?utf-8?B?ZDZ4V2NUd3BvNk4vOWJMV3FTeHFYWWRjQkczYlcvNVpWZGp4U05iUWI2RHlT?= =?utf-8?B?WHdRQ01CeDJ5ODNqc01RdUt5R2Q3ZHBaaEZwQmk4MVNSRGx6c1hkWndSZEFP?= =?utf-8?B?YW5reVRCVGx1c2p3ajI2R0NOTWVnYlFJWHIvZW90dEhvSE9iSGNLZW5xZ2w5?= =?utf-8?B?bkZNSHEvMk5NMnkrdjNlT3M2QmIzZkpjWWs2TWVqV3NVaEg4RE9yNTNuZmhu?= =?utf-8?B?bnBCOTI0dHhKZlA4T3VlclVRNDFMR1BYellraERzd1NpZ2lSbGZXT2drMUlq?= =?utf-8?B?dVBDTmZWOGE3RkYvVUk0QlpycWFyR3pzVDBjWHZmVXRrVHJkdndCR2tybXVx?= =?utf-8?B?MFdPTGF5TnVBYWYvTGE0QlY1RTV5blVqOVhjYTVtcUhuUWFJNkdYRjZybHVw?= =?utf-8?B?UlR1SERGYXFzamhxUDFqZ012dzJVRWdaSnYvMXJGWHFjV1dFMUVBL0JSeGlC?= =?utf-8?B?RzJlNDVrcHJzRXJNOHY5bG0yK1Z1OXptc3hYc1JnZ0tjSEc4T2JuQXNoc3RM?= =?utf-8?B?eitMalJhT09VM2pwRkRNM0l6clRQTFdrZlpta2RYeFB0ekxlamVkTzdrTHVv?= =?utf-8?B?Q21nemx4UzNNdms4T1drZW1lZ2NTQ0ZoSHRncGoyUkNhN1FZS3Z5OHdLK09n?= =?utf-8?B?MEkzMUo3VE1LUmUzL2tFcDMxaWt4MUh0ZVdzNmFoNThRUmg2WC92Y29MM3RG?= =?utf-8?B?czdDeUVLbU1LL0RFTWk2dDU5NThjRVhibGE3S0xsTGIyTnVxMW9Fa0J5aWJG?= =?utf-8?B?UVZqN3hPVWk4c3dOT2hmejdlYW1COHl5MW02SEhyZENrZ3R6NlM0Zko1N0tZ?= =?utf-8?B?VjU1QkVBai9kZThuVjFhMnRjbUZ1UWJxN0FNMEhiUWJWSngxZWhObWI3VkNO?= =?utf-8?B?NTNjaGcvdnkyUmtORDdBK000bUdWMEE4YlZuV20yRHhMbGZDWGp4RW1JdElJ?= =?utf-8?B?NHFWaGg4Y3pSZ2t0RWpuNHRBSVlycXFkZzJtVk5CNS9vaHlaVUxoMTFmcWda?= =?utf-8?B?eUJkR3dvdmV4Qjd1Wnk4NFNFUUhQSm9aRVpNVU53ZmxRa3RNTkV1STJoRkFN?= =?utf-8?B?eWFkLzBlZm9oUE9rUituR3ZaRUhia1h6U2FyWUJDVUlJTlBBWXBqbkwvalhk?= =?utf-8?B?dXA4a0I4ZG1DbTBFTFRoak41L2dUMVFKK0IreitBckQ5eUszWFZmd0NZRXQ4?= =?utf-8?B?OFhXMmtnRUM2ZjJYdmNkUmRpVVlqNmxiTjdTYk5PdC9OekhteXYweXNXamNK?= =?utf-8?B?TTNBRGM4blY5RVdodi80WEZIOElCVnVRL1NSY1VrMmk3VlBOYVR4SDh3bkVS?= =?utf-8?B?QTI3V1UwMXkzNGJrbGpWL2FIdGxjWTNEQmcrL1dpaXJJMXJvMENJcm5OQkhr?= =?utf-8?B?bk5QTitOOWdXUkJSU0pDMG9aL1lmcm1JRUtzWVVjNGFhZFp6eFRJRG5ha3NY?= =?utf-8?B?bXNmWHAwNnNqZmV6RUJLRzZhME5waEFNaHpudjdoZmpHV0RSR2JRaDYzZDhl?= =?utf-8?B?ZlMvczA4ZkpIOG5CKzBsSDFGakxOSHdJZktvMDM5SlRrQzVRd1NxY0FtVGdM?= =?utf-8?B?Yk5xOTZRSDlkaURsOUxkY1BFOXZTMTdvZXV2Y2l0RDE1dXlEc1ErdU1JbmFQ?= =?utf-8?B?N0RQdDRqeFo0WlBiM0pnemkzQkptNDRKbUpwL21BSThpSzFVWkpXNjlvUDZX?= =?utf-8?B?eFR3Sk9RMlNTMFJBeEZQaCtoSHllMjhHWEU0WGpuZnY1aTkrSG5kTGlzbnVu?= =?utf-8?B?MDBVUTlHVnhMVVp2cEM1TzdsbTM4dHFYQmZ2b3RjY1c5SERHK0JESXVic2xX?= =?utf-8?B?Nm1YZFJIQkF4TTdYY3F1VFFqaXl0MGtRbzJmNHNhSzNnN0YyUGlrR2Fnci9m?= =?utf-8?B?aXIzOGwvKzNGVmhkOFRTS1pVNkRidVZ2cHpocXZxbkZYMmhuTzRIVEZZbVFk?= =?utf-8?B?SU0xeGxqTVZ2YmxyeGd4cjNKcTNjTzZNY2s2OHNmd3BkQWE0RUxlTUlTa2Jj?= =?utf-8?B?WnpLUG50WG1xdlI4RzdTdXdHeloxTnJTakVZYmJTQ3AzS3QwcytWMWh5Tm5t?= =?utf-8?B?WTI1WFRTd2JXa0cyYnhsMGJ4NTNYOVg1OHlCYTFpRW9CZEVpdFZHbmd4Z3Nx?= =?utf-8?B?eDFUZGlReDVCeXI2LzJhY1VBQjZodEt3emI4bzh2b1F0WmRhUGtzZ0hyVHh1?= =?utf-8?B?SmJUeVQwSzhEK0F0MStYcjNEMSsrREJUOHRkYnY5LzR4eFpaNW9IR2RrbmZq?= =?utf-8?B?TE9vdy82ZSs5WlhEYzcxQnExdm96OVFHV0JwVGJteUdUTzV6Vk8xT1VJa3NY?= =?utf-8?B?S3FzUnJLZ05KZy9IUkdwTE1OMnBia3laRXpRQlMwaFlOdEJrVm1lcXFXUFJH?= =?utf-8?B?dXdieWZxY0V2dDZKT0RyZzVYdGRONjVicHlvcmFObktBbThSWTFiWFZuaWMv?= =?utf-8?B?MFlTVSsvdzdoY09vdmcvU2ZUU3B3ZlVZQ0dCbnpIYXpiQm9PcEc4NVRDQ2pk?= =?utf-8?B?SndOeC9rTWVzSU5PdndFMklTSVVHOEUzaTkvbVBiWU5nWFpnNmtPaEFJYXdQ?= =?utf-8?B?eStyeEtmaUFrSWZPSDJPL2JmSGt3UkdSR2VCekpxN0MvbW5yWnRoMW5tV2Yr?= =?utf-8?B?bXgyOXVOaGR0d3FNU1dzODJHdHFHTXJCd3UrTWJPYWlOb0hFVHM3L0RZOHF3?= =?utf-8?B?QnEzc1ZXV3BOZDZHWUVPYWx2Z2pOU0ZYUm9GWjRRNUYySlN1ckIyTmVTRzlM?= =?utf-8?B?S213S1J5MmtEOU12M0pjMEtGSTIyZHRSU05MdTB0K2s4MGk1UmNkUFl4NDZy?= =?utf-8?B?MTduRTJmamFuYmMvZlFjclYraWp1OEJsdkxUSGVVSkhXSHlVTzBXSzM1eC9L?= =?utf-8?B?eGIzR3BRTVV0TitoQUdKQjdReUh6SThReUplbmlLekNpalZRODRJTlBDR2RR?= =?utf-8?B?OTVJYXVPbkUyVkVudWpLam9sYXBPbldQMEhNWDlpMW9WdnJmcGJVUmlXTTRC?= =?utf-8?B?WW9WQVV5b3Rpc1d6d1ZVVmxFb0xkQUJ6aFdBTGJRejltV3gwMGV2WkR4Wlk5?= =?utf-8?B?eERUblZ3ZXA4dlhEMklLMWd2NUg1SGNFM0FJTFRTczE1RE1DY1Rqd0t1dml4?= =?utf-8?B?WStnNllFcG9JV04ybTFRbVNDaWdubDhyWk53Smh5aldpYWZVNHoydHh4WC96?= =?utf-8?B?MVF2NXBsMHRsbXZ1ZzVVRjlJbWNuTjFkVXM0UjNHcGdBM01LUWw0YUJERk5X?= =?utf-8?B?NjRZbi8zR2NtOG1PbDNlWU00U3B4bWx6YnllWGV6ZHpzZFhQYUkxdTBQNTJG?= =?utf-8?B?V25aUlN2Y0Y0aHoyUFB2azRTYWt5U2xXaTdsVG5pOHRMTkhYVVVJTEZoaDk3?= =?utf-8?B?YzBFWW1laHF4TUhuWk1SbXZSb1VQb2VIZjBUTmN2SFJoWVVUREUxL2RNdFFR?= =?utf-8?B?ZG1kN3l4cHNqbWFBNDR3SkdiN0ZUVVVGTlRrRVAzd1dEUWlTancxeTlVRTJ1?= =?utf-8?B?VU1ZOUxNNzZaWXpIeWpxYmxwaWVnWlE4ZlYwK2UrUU83ZDRScHNuV2NJVkR4?= =?utf-8?B?TVZhb0JWUmx3YVBNY1BXcXpiNDBseGRNL2NSUDdLUHA2bkR6NmdCblhHUGp5?= =?utf-8?Q?jTJAeG/tyW30LF6IELJ0H3VLhhwI7nM046uU=3D?= MIME-Version: 1.0 ----_=_swift-LRIFREDBTJPMYOXND_=_ Content-Type: multipart/related; boundary="--_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_"; type="multipart/alternative" ----_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_ Content-Type: multipart/alternative; boundary="--_=_NEXT-PART2-KVINULNYPBFYMWQVZZZQMEQLI_=_" ----_=_NEXT-PART2-KVINULNYPBFYMWQVZZZQMEQLI_=_ Content-Type: text/plain; charset=utf-8 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable ----_=_NEXT-PART2-KVINULNYPBFYMWQVZZZQMEQLI_=_ Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: 8bit ______________________________________________ /*##############################################*/ /*PHONE STYLES IPHONE 6 Plus*/ /*##############################################*/ @media only screen and (max-width: 440px) { a, a { text-decoration: default; color: inherit; pointer-events: none; cursor: default; } mobile_link a, .mobile_link a { text-decoration: default; color: #ffffff !important; pointer-events: auto; cursor: default; } td img {max-width: 414px!important; height: auto!i= mportant;} td img {max-width: 414px!important; height: au= to!important;} td img:not() {width: auto!important;} td img:not() {width: auto!important;} table {width: 414px!important;} div {width: 414px!important;} td {width: 414px!important; display: table!import= ant;} td {width: 414px!important;} img {width: 414px!important;} table {width: 414px!important;} div {width: 414px!important;} td {width: 414px!important;} img {width: 414px!important;} table {width: 414px!important;} div {width: 414px!important;} td {width: 414px!important;} img {width: 414px!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 414px!important; = height:auto!important;} td, td table {width: 414px!important= ;} td, td table {width: 414px!important= ;} td, td table {width: 414px!important= ;} td, td table {width: 414px!important= ;} } /*##############################################*/ /*PHONE STYLES IPHONE 6*/ /*##############################################*/ @media only screen and (max-width: 375px) { a, a { text-decoration: default; color: inherit; pointer-events: none; cursor: default; } mobile_link a, .mobile_link a { text-decoration: default; color: #ffffff !important; pointer-events: auto; cursor: default; } td img {max-width: 375px!important; height: auto!i= mportant;} td img {max-width: 375px!important; height: au= to!important;} td img:not() {width: auto!important;} td img:not() {width: auto!important;} table {width: 375px!important;} div {width: 375px!important;} td {width: 375px!important; display: table!import= ant;} td {width: 375px!important;} img {width: 375px!important;} table {width: 375px!important;} div {width: 375px!important;} td {width: 375px!important;} img {width: 375px!important;} table {width: 375px!important;} div {width: 375px!important;} td {width: 375px!important;} img {width: 375px!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 375px!important; = height:auto!important;} td, td table {width: 375px!important= ;} td, td table {width: 375px!important= ;} td, td table {width: 375px!important= ;} td, td table {width: 375px!important= ;} } /*##############################################*/ /*PHONE STYLES*/ /*##############################################*/ @media only screen and (max-width: 374px) { a, a { text-decoration: default; color: inherit; pointer-events: none; cursor: default; } mobile_link a, .mobile_link a { text-decoration: default; color: #ffffff !important; pointer-events: auto; cursor: default; } td img {max-width: 280px!important; height: auto!i= mportant;} td img {max-width: 280px!important; height: au= to!important;} td img:not() {width: auto!important;} td img:not() {width: auto!important;} table {width: 280px!important;} div {width: 280px!important;} td {width: 280px!important; display: table!import= ant;} td {width: 280px!important;} img {width: 280px!important;} table {width: 280px!important;} div {width: 280px!important;} td {width: 280px!important;} img {width: 280px!important;} table {width: 280px!important;} div {width: 280px!important;} td {width: 280px!important;} img {width: 280px!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td img {max-width: 280px!important; = height:auto!important;} td, td table {width: 280px!important= ;} td, td table {width: 280px!important= ;} td, td table {width: 280px!important= ;} td, td table {width: 280px!important= ;} } @media only screen and (max-width: 640px) { td .mcol1 { width: 440px!important; } td .mcol1 img { max-width: 440px!important;height: aut= o!important; } } @media only screen and (max-width: 440px) { td .mcol1 { width: 414px!important; } td .mcol1 img { max-width: 414px!important;height: aut= o!important; } } @media only screen and (max-width: 375px) { td .mcol1 { width: 375px!important; } td .mcol1 img { max-width: 375px!important;height: aut= o!important; } } @media only screen and (max-width: 374px) { td .mcol1 { width: 280px!important; } td .mcol1 img { max-width: 280px!important;height: aut= o!important; } } </style> ----_=_NEXT-PART2-KVINULNYPBFYMWQVZZZQMEQLI_=_ Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 7bit <html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head> <style type="text/css"> a{ text-align: center; color: blue; font-size: 25px; font-weight: bold; line-height: 32px; margin: 0; justify-content: center;display: grid;} img { display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;} blockquote{display:none} </style> <center> <a href="https://han.gl/ORgYM"> <h4 style="text-align:center;"><font color="blue"><b>Elon Musk's New Electricity Saving Invention Has Residents Saving Up to 90% Off Their Monthly Electric Bill. </h4><br><br> <a href="https://han.gl/ORgYM"><img src="https://i.imgur.com/ceFxkEz.png"><img src="//i.imgur.com/ceFxkEz.png"></a><br><br><br> <a href="https://han.gl/rEELve"><img src="https://i.imgur.com/YbOP0Um.png"><img src="//i.imgur.com/YbOP0Um.png"></a<br><br><br> </center> ----_=_NEXT-PART2-KVINULNYPBFYMWQVZZZQMEQLI_=_-- ----_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_ Content-Type: image/png; name="image001.png" Content-Description: image001.png Content-Disposition: inline; filename="image001.png"; size=133437; creation-date="Tue, 25 Jul 2023 21:08:00 +0000"; modification-date="Tue, 25 Jul 2023 21:08:00 +0000" Content-ID: <image006.jpg@> Content-Transfer-Encoding: base64 ----_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_ Content-Type: image/jpeg; name=miro-logo_mail-1589550283.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-ID: <710397b506821ab6ce7ad25373cc2989@> Content-Disposition: inline; filename=miro-logo_mail-1589550283.jpg ----_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_ Content-Type: image/jpeg; name="image004.jpg" Content-Description: image004.jpg Content-Disposition: inline; filename="image004.jpg"; size=860; creation-date="Tue, 25 Jul 2023 21:08:00 +0000"; modification-date="Tue, 25 Jul 2023 21:08:00 +0000" Content-ID: <image004.jpg@drizly.com> Content-Transfer-Encoding: base64 ----_=_NEXT-PART1-BPSSYIRYSRCHROSRRHRBXXD_=_-- ----_=_swift-LRIFREDBTJPMYOXND_=_--
 3. I went to report this domain and saw it tries to report to Hotmail? Clearly wrong, so how do we or who admins changes for reporting. ALSO for amazonnaw reporting, I saw awhile ago reports re no longer sent to them, so I send them via my email, which is a sh**ty way to expose my email address but at least they are shutting down spamming domains. Remind me again why spamcop is not sending reports since they do seem to be responding? http://HipMie.com http://whois.domaintools.com/hipmie.com Domain Name: HIPMIE.COMRegistry Domain ID: 2366330834_DOMAIN_COM-VRSNRegistrar WHOIS Server: whois.uniregistrar.netRegistrar URL: http://uniregistry.comUpdated Date: 2019-03-05-T16:00:52ZCreation Date: 2019-03-05-T16:00:46ZRegistrar Registration Expiration Date: 2020-03-05-T16:00:46ZRegistrar: UNIREGISTRAR CORPRegistrar IANA ID: 1659Registrar Abuse Contact Email: Registrar Abuse Contact Phone: +1.4426008800Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibitedRegistrant Organization: Registrant State/Province: FLRegistrant Country: USRegistrant Email: https://uniregistry.com/whois/contact/hipmie.com?landerid=whoisName Server: ns1.uniregistry-dns.comName Server: ns1.uniregistry-dns.netName Server: ns2.uniregistry-dns.comName Server: ns2.uniregistry-dns.net
 4. Let me start by saying I am having tons of issues with Outlook online / Hotmail and some of the issues may be MSN issues, but someone really needs to look into it since I report all my Hotmail spam here and it no longer works very well. Micro soft is slow to fix issues but they will address them if you write up the issue on the Microsoft feedback forum ( https://answers.microsoft.com/en-us/outlook_com/forum/oemail-osend/emails-headers-have-multple-issues-when-trying-to/7d5c2315-38ae-4dcf-9e29-e1d64932b65e ). Issue 1: I thought maybe my mail config was messed up and I deleted and tried to redo my mail config and all I get now is: Headers mangled It appears that the sample you provided has been altered. Often, extra line-breaks are inserted by your software in an invalid format. Part of the reason for this proceedure is to ensure that you and your software are submitting spam in an error-free format. Please review the relevant FAQ for your software and ensure you are following a proceedure which returns intact spam content to SpamCop. In this sample, the problem was found near the line: via BYAPR05CA0039.NAMPRD05.PROD.OUTLOOK.COM; Sun, 5 May 2019 05:19:37 +0000 Issue 2: Now when I report Outlook online / Hotmail I am getting a chain error: https://www.spamcop.net/sc?id=z6543836809z438812bd7b6c2eaf52d5d36941b1cef2z Chain error AM5EUR02FT025.mail.protection.outlook.com not equal to last sender received line discarded
×
×
 • Create New...